§1

DEFINICJE

1. Administrator – Talkersi.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544763, posiadającą NIP: 5862294976, REGON: 360825279.

2. Klient – osoba fizyczna odwiedzająca stronę Sklepu.
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym
PANIZWASEM.COM
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
5. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego PANIZWASEM.COM

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym https://panizwasem.com są Talkersi.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544763, posiadającą NIP: 5862294976, REGON: 360825279, kontakt@panizwasem.com, +48696637575
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony PANIZWASEM.COM

na potrzeby:
a. Realizacji zamówień,

b. Świadczenia usług gwarancyjnych w tym rękojmi,
c. Zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
d. Marketingu bezpośredniego produktów sklepu,
e. Realizowania komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych,
f. Prowadzenia listy wycofanych zgód marketingowych,
g. Prowadzenia korespondencji z Klientami,
h. Działań analityczno-statystycznych w zakresie korzystania ze Sklepu przez Klientów,

§4

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH:

1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, adres IP, inne dane związane z wykonaniem Umowy Sprzedaży – np. nr rachunku bankowego), historia zakupów (niezbędna między innymi do świadczenia usług gwarancyjnych na zakupione Produkty oraz prowadzenia korespondencji z Klientami).

§5

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
a. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

b. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
c. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Sprzedawca musi wiedzieć, do kogo i gdzie mają być wysłane zamówione towary oraz komu zaoferować usługi gwarancyjne.
d. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

e. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

§6

UDOSTĘPNIANIE DANYCH:

1. Dane, mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców: dostawców, usługodawców Administratora, centrum logistyczne, firmy kurierskie, które na zlecenie Sprzedawcy dostarczają przesyłki do Klientów, zewnętrzni dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu usług marketingowych (np. agencje marketingowe) w związku z projektowaniem, planowaniem i umieszczaniem reklam, banki oraz firmy, które zapewniają profesjonalne usługi finansowe (np. fakturowanie).
2. W przypadku Klienta, który dokonuje zakupu w Sklepie odbiorcą danych jest również dostawca usług hostingowych. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§7

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI I DANYCH, ORAZ ICH POPRAWIANIA:

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Dane użytkownika  przetwarzać przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

§8

PLIKI COOKIES:

1. Sklep używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane.
2. Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami.
3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, liczbie odwiedzin, czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Niniejszy dokument obowiązuje od 13 czerwca 2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.